WYTYCZNE

ebook / download / pobieranie / do ÂściÂągnięcia / pdf

WYTYCZNE, budowictwo pcz (h.fresh06), II rok (sem III i sem IV), sem III, budownictwo komunikacyjne, sosn

GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH
Biuro Studiów Sieci Drogowej
Załącznik
do Zarządzenia Nr 9
Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych
z dnia 4 marca 2002 roku
SYSTEM OCENY STANU NAWIERZCHNI
SOSN
WYTYCZNE STOSOWANIA
WARSZAWA
LUTY 2002
AUTORZY:
System Oceny Stanu Nawierzchni SOSN; Wytyczne stosowania
opracowano w Biurze Studiów Sieci Drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg
Publicznych /BSSD GDDP/
-
mgr inż. Cezary Saganowski
Załącznik A:
Zasady ciągłego obmiaru uszkodzeń i oceny stanu nawierzchni
bitumicznych metodą oceny wizualnej w Systemie Oceny Stanu
Nawierzchni /SOSN/
opracowano redakcyjnie w BSSD GDDP na podstawie pracy badawczej
DRO-KONSULT sp. z o.o.
-
dr inż. Krzysztof Czarnecki
-
dr Andrzej Janowski
Załącznik B:
Zasady pomiaru i oceny stanu równości podłużnej nawierzchni
bitumicznych w Systemie Oceny Stanu Nawierzchni /SOSN/
opracowano w BSSD GDDP
-
mgr inż. Cezary Saganowski
Załącznik C:
Zasady pomiaru i oceny stanu kolein nawierzchni bitumicznych
w Systemie Oceny Stanu Nawierzchni /SOSN/
opracowano w BSSD GDDP
na podstawie pracy badawczej DRO-KONSULT sp. z o.o. /mgr inż. Stanisław
Szpinek/
-
mgr inż. Cezary Saganowski
-
mgr inż. Waldemar Kuryłowicz
Załącznik D:
Zasady pomiaru i oceny stanu właściwości przeciwpoślizgowych
nawierzchni bitumicznych w Systemie Oceny Stanu Nawierzchni /SOSN/
opracowano redakcyjnie w BSSD GDDP na podstawie pracy badawczej
Zakładu Diagnostyki Nawierzchni Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
-
dr inż. Bogumił Szwabik
-
mgr inż. Tomasz Mechowski
Załącznik E:
Katalog typowych uszkodzeń nawierzchni bitumicznych dla potrzeb
ciągłego obmiaru uszkodzeń metodą oceny wizualnej w Systemie Oceny
Stanu Nawierzchni /SOSN/
opracowano redakcyjnie w BSSD GDDP na podstawie pracy badawczej
DRO-KONSULT sp. z o.o.
-
dr Andrzej Janowski
-
Konrad Gorzkowski
OPINIODAWCY:
Zespół Opiniujący BSSD GDDP pod kierunkiem mgr inż. Waldemara Kuryłowicza
Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Maciej Radzikowski
2
Spis treści
13 Załączniki
........................................................................................................................................................................... 33
13.1 Załącznik A "Zasady ciągłego obmiaru uszkodzeń i oceny stanu nawierzchni bitumicznych metodą oceny
wizualnej w Systemie Oceny Stanu Nawierzchni SOSN"
.............................................................................................. 33
13.2 Załącznik B "Zasady pomiaru i oceny stanu równości podłużnej nawierzchni bitumicznych w Systemie
Oceny Stanu Nawierzchni SOSN"
................................................................................................................................... 45
13.3 Załącznik C "Zasady pomiaru i oceny stanu kolein nawierzchni bitumicznych w Systemie Oceny Stanu
Nawierzchni SOSN"
......................................................................................................................................................... 51
13.4 Załącznik D "Zasady pomiaru i oceny stanu właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni bitumicznych w
Systemie Oceny Stanu Nawierzchni SOSN"
................................................................................................................... 59
13.5 Załącznik E "Katalog typowych uszkodzeń nawierzchni bitumicznych dla potrzeb ciągłego obmiaru
uszkodzeń metodą oceny wizualnej w Systemie Oceny Stanu Nawierzchni SOSN"
................................................... 65
3
1 Przedmiot wytycznych
Przedmiotem wytycznych są zasady oceny stanu technicznego nawierzchni bitumicznych
dróg krajowych dla celów planowania na poziomie sieci drogowej w oparciu o parametry
techniczno-eksploatacyjne, które są rejestrowane w ramach oceny wizualnej oraz pomiarów z
zastosowaniem specjalistycznych urządzeń pomiarowych. Zasady te składają się na
System
Oceny Stanu Nawierzchni /SOSN/
, nazywany w dalszej części
Systemem
.
2 Definicje
Nośność
– zdolność nawierzchni do przenoszenia obciążeń od ruchu drogowego
Stan spękań

cecha górnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni, charakteryzująca stopień
ich nieciągłości, stanowiąca przesłankę do określenia utraty nośności nawierzchni.
Równość podłużna

cecha eksploatacyjna określająca zdolność nawierzchni jezdni do nie
wzbudzania wstrząsów i drgań poruszającego się pojazdu
.
Koleina
– trwałe odkształcenie przekroju poprzecznego nawierzchni, powstałe wzdłuż drogi
w miejscu oddziaływania kół pojazdów w ruchu.
Stan powierzchni

cecha nawierzchni charakteryzująca spójność tworzywa warstwy
ścieralnej nawierzchni.
Właściwości przeciwpoślizgowe
-
zdolność do wytwarzania sił tarcia między nawierzchnią
drogi a kołami pojazdów w warunkach wzajemnego poślizgu.
Odcinek jednorodny
– odcinek drogi jednorodny pod względem rodzaju warstwy ścieralnej,
roku i grupy ostatniego zabiegu remontowego oraz kategorii ruchu.
Odcinek pomiarowy

odcinek drogi, dla którego wyznaczana jest ocena stanu nawierzchni
poszczególnych parametrów techniczno-eksploatacyjnych.
3 Cele Systemu
Celami Systemu są:
Sformułowanie jednolitych zasad prowadzenia badań diagnostycznych i metody
wnioskowania dla celów planowania
Uzyskanie danych do kształtowania polityki utrzymania dróg
Uzyskanie kryteriów technicznych dla podziału środków finansowych na remonty
dróg
Uzyskanie danych do wstępnego zlokalizowania remontów nawierzchni drogowej i
zakresu ich planowanego wykonania
Wdrażanie do stosowania nowoczesnych metod diagnostycznych nawierzchni
drogowych
4
   Uwaga: System nie służy do szczegółowego wskazywania lokalizacji robót remontowych oraz
do wskazywania szczegółowego zestawu technik napraw
.
3.1 Ogólny schemat procesu decyzyjnego z zastosowaniem
Systemu
Na rysunku 1 przedstawiono ogólny proces decyzyjny z zastosowaniem dowolnego systemu
wspomagania zarządzania siecią drogową, w tym również z zastosowaniem Systemu SOSN.
Uruchomienie
Przygotowanie
działań i ich
organizacja
Zebranie danych o
stanie sieci
Procedury
pomiarowe
Baza
Analiza wyników i
proces decyzyjny
Danych
Kryteria oceny
Wybór odpowiednich
technik napraw
Ograniczenia
np. finansowe,
technologiczne itp.
Charakterystyka sieci
w następstwie
realizacji planu
Wdrożenie planu
zadań remontowych
Rysunek 1.
Proces decyzyjny z zastosowaniem Systemu
3.2 Użytkownicy Systemu
Użytkownikami systemu są:
Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – Centrala
, która sprawuje ogólny nadzór nad
Systemem w zakresie:

kształtowania polityki utrzymania dróg na podstawie danych z Systemu

rozdziału środków finansowych na utrzymanie i remonty nawierzchni
pomiędzy Oddziały/Biura
5