W 3 (1)

ebook / download / pobieranie / do ÂściÂągnięcia / pdf

W 3 (1), Biotechnologia MGR, Biotechnologia molekularna i biokataliza MGR, Semestr 3, Zarządzanie, Zarządzanie ...

//-->Nowoczesne tendencjezarządzaniawykładdr inż. Anna Zabłocka-Kluczkap. 315 B-1tel. (071) 320 42 41e-mail: anna.zablocka-kluczka@pwr.wroc.plForma zaliczenia:Kolokwium zaliczeniowesemestr zimowy2013/20144. Wybrane współczesne koncepcje i metodyzarządzania:- outsourcing, controlling, benchmarking, customerrelationship management (CRM), lean management(LM), reinżynieria (BPR), zarządzanie procesowe,zarządzanie wiedzą, koncepcja just in time wzarządzaniu przedsiębiorstwem (JIT), organizacjawirtualna, sieciowa, ucząca się, zarządzanie przezjakość (TQM), zarządzanie wartościąprzedsiębiorstwa, zarządzanie zmianami,strategiczna karta wyników (BSC), zarządzanieczasem (TBM), …Wykład31Zarządzanie czasemTBM(Time Based Management)3Zarządzanie czasem (Time Based Management)– czas jako atut strategicznyCZAS jako zasób szczególny:•czynnikograniczającyprzyosiąganiuczegokolwiek (niezależnie od potrzeb, rasy, płci,warstwy społecznej czy wieku)•podaż czasu jest całkowicie nieelastyczna (jestniezależna od popytu)„Czas to pieniądz?”4Zarządzanie czasem (TBM)– czas jako atut strategicznyCechy charakterystyczne CZASU jako zasobu:••••••nie można go wynająć ani kupić (nie można też uzyskaćprzydziału większego niż 24 godziny na dobę);nie można go zmagazynować, ani zaoszczędzić;nie można go spowolnić;nie da się go niczym zastąpić;nie daje się rozmnożyć;ucieka stale i nieodwracalnie.CZAS JEST DOBREM RZADKIM !!!5